คำถาม 1 จาก 5

Quick IQ Test. Question 1, option a
a

Quick IQ Test. Question 1, option b
b

Quick IQ Test. Question 1, option c
c

Quick IQ Test. Question 1, option d
d

Quick IQ Test. Question 1, option e
e

Quick IQ Test. Question 1, option f
f

รูปใดสามารถเติมลงในตารางช่องว่างได้อย่างเหมาะสม?