คำถาม 1 จาก 5

Quick IQ Test. Question 1, option a a)

Quick IQ Test. Question 1, option b b)

Quick IQ Test. Question 1, option c c)

Quick IQ Test. Question 1, option d d)

Quick IQ Test. Question 1, option e e)

Quick IQ Test. Question 1, option f f)

รูปใดสามารถเติมลงในตารางช่องว่างได้อย่างเหมาะสม?